Inspektor budowy

W roli Inspektora Nadzoru występuję, gdy kierownik budowy jest od strony wykonawcy robót i nie ma gwarancji dobrej jakości robót budowlanych.

Inspektor budowy (Gdynia, Sopot, Gdańsk, Reda, Rumia,Tczew i okolicach trójmiasta) – oferta:

Wybierając mnie, mają Państwo możliwość skorzystania z następujących możliwości:
– reprezentuje Państwa interesy na budowie ;
– dokonuje kontroli jakości procesu budowlanego oraz wpisów do dziennika budowy ;
-według Prawa Budowlanego mam prawo do wydawania poleceń Kierownikowi Budowy
– dokonuje kontroli kosztów budowy . Dzięki tej możliwości  jesteście Państwo uchronieni przed naciągnięciami przez wykonawców .

Według Ustawy Prawo Budowlane do podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru należy :

1) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, a także przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Inspektor Nadzoru ma prawo do :

1)Wydawania poleceń Kierownikowi Budowy – jednak wszystkie działania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.( Polecenia te dotyczą najczęściej usuwania nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonywania prób oraz badań, przedstawiania ekspertyz związanych z pracami czy okazania dowodów dopuszczenia do stosowania wyrobów i urządzeń technicznych.)
 2) Na polecenie Inspektora Kierownik Budowy musi także wprowadzić wskazane poprawki albo wstrzymać prowadzenie dalszych prac, jeżeli są one niezgodne z projektem lub pozwoleniem na budowę oraz, gdy  stwarzają zagrożenie zdrowia i życia ludzi , a także mienia i środowiska .